Platbu za dětský tábor lze provést převodem na účet, platbu složenkou či po vzájemné telefonní dohodě v hotovosti.
V případě platby celé částky je nutné částku uhradit do deseti dnů od podání přihlášky. Při platbě zálohy a doplatku je záloha splatná do deseti dnů. Doplatek pak nejpozději do 20. 5. 2017.

 

CENA TÁBORA: 4500Kč/10 dní

slevy: Sourozenecká 200Kč další sourozenec, 250Kč za kamaráda, 600Kč při účasti na obou turnusech

Při platbě převodem na účet vyplňte následující údaje:
Částka: podle výběru (celá částka/záloha)
číslo účtu: 2400964350/2010
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
zpráva příjemci: Jméno a Příjmení dítěte

 

Storno podmínky

Výpověď smlouvy ze strany rodiče:
 • – do 15. května tr bude vyplacena zaplacena cena pobytu v plné výši
 • – do 10 dnů do zahájení tábora z důvodu nemoci dítěte, které nedovoluje účasti na dětském táboře bude rodiči vrácena vyplacená částka pobytu snížena o storno poplatek 500 Kč
 • – do 10 dnů do zahájení tábora bez udání důvodu bude rodiči vráceno 70% ze zaplacené ceny pobytu, 30% procent zůstává provozovateli
 • – do okamžiku zahájení tábora z důvodu nemoci dítěte, které nedovoluje účasti na dětském táboře z důvodu nemoci. V tomto případě bude vráceno 50% z ceny pobytu. 50% zůstane provozovateli.Nemoc dítěte musí být podložena lékařskou zprávou
 • – do okamžiku zahájení tábora bez udání důvodu, částka náleží provozovateli bez nároku na náhradu
 • – během konání dětského tábora a to z důvodu nemoci, bude navráceno stravné rovnající se za dny neúčasti na táboře
 • – během konání dětského tábora z jiných či neudaných důvodů, nevzniká nárok na navrácení jakékoliv částky z ceny tábora.
  *Okamžikem zahájení tábora se myslí první nástupní den a určená hodina přijezdu.
Ze strany provozovatele:
 • – při porušení povinnosti rodiče vyplývající ze smlouvy či ze zákona. Jedná se především o zdravotní stav dítěte.
 • – v případě, že rodič poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze smlouvy či ze zákona. Jde zejména o povinnost před zahájením tábora doložit dobrý zdravotní stav dítěte (tzv. potvrzením o bezinfekčnosti a posudkem o zdravotní způsobilosti) a povinnost předat vedoucímu příslušného běhu kartičku zdravotního pojištění dítěte. V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta
 • – v případě, že rodič uvede neúplné nebo nepřesné údaje o zdravotním stavu dítěte (včetně informace o prodělané nákaze vší nebo jiných parazitů v době 6 měsíců před zahájením příslušného běhu). V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta